فروغان م., رستمی م. و یونسی س. ج. (2021) “روا سازی و اعتبار یابی مقیاس افکار خودکشی سالمندی”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.145.