میرزاده هدی. 2021. “بررسی تأثیر تکنیک‌های هنردرمانی بر رشد مهارت‌های رفتاری کودکان دارای اختلال رشدی- عصبی”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1), 1. https://doi.org/10.2015/.98.