عزیزنژاد روشن پروین. 2021. “کودک آزاری و بررسی عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای پیشگیری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.256.