تقدسی کارگر سمیه, حمزه گردشی زینب, و شاه حسینی زهره. 2021. “الف عوامل روانشناختی موثر در رشد و تکامل کودک: یک مطالعه مروری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.250.