سارخانلو فرزانه. 2021. “مقایسه سبکهای یادگیری و هوش های چندگانه دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.241.