ستودن حق حبیبه. 2021. “ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.236.