ایزدی زینب. 2021. “اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کاهش ناایمنی روانی دانش آموزان خانواده های طلاق”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.160.