رنجبر کوچکسرایی سجاد, روحانی نسب مهرداد, و نیکجو پیام. 2021. “نگاهی بر توانبخشی در بیماران اوتیسم و خانواده آنان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1 (1). https://doi.org/10.2015/.131.