تقدسی کارگر س., حمزه گردشی ز., & شاه حسینی ز. (2021). الف پیامدها و راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی در کودکان: یک مطالعه مروری. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.248