عطائی رضوان ز. (2021). تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_رفتاری بر توانبخشی و کاهش رفتارهای کلیشه ای در کودکان مبتلا به اتیسم. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.247