سارخانلو ف. (2021). مقایسه سبکهای یادگیری و هوش های چندگانه دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.241