ستودن حق ح. (2021). ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.236