قلی تبار م., & داداشی ن. (2021). نیازهای توانبخشی در بیماران نارسایی قلبی: یک مطالعه ی مروری. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.188