درامامی ا. (2021). افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان طلاق. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). https://doi.org/10.2015/.121