(1)
کبودوند ا. تأثیر استرس مالی بر طلاق: مروری نظام‌مند. Tavan 2024, 2.