(1)
تقدسی کارگر س.; حمزه گردشی ز.; شاه حسینی ز. الف پیامدها و راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی در کودکان: یک مطالعه مروری. Tavan 2021, 1.