(1)
رحیمی س. تاثیر سبکهای فرزندپروری بر احساس تنهایی کودکان ناشنوا. Tavan 2021, 1.