(1)
ایزدی ز. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کاهش ناایمنی روانی دانش آموزان خانواده های طلاق. Tavan 2021, 1.