(1)
آبباریکی ر. نقش میانجی گری سلامت معنوی، در ارتباط احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن. Tavan 2021, 1.