[1]
عزیزنژاد روشن پ. 2021. کودک آزاری و بررسی عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای پیشگیری. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 1, 1 (جولای 2021). DOI:https://doi.org/10.2015/.256.