پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان

  • سعید ایمانی 1
  • نیما رضوانی 2
  • ملیکا کچوییان 3
  • ملیکا کمانی 4
  • 1 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-23

چکیده

زمینه و هدف: استعمال دخانیات از اصلی ترین دلایل مرگ زودرس و انواع مختلف بیماری ها در سطح جهان است و با وجود پیامد های خطرناکی که مصرف سیگار می تواند به دنبال داشته باشد، آمار ها حاکی از این است که استعمال این ماده روز به روز خصوصا در میان دانشجویان و جوانان در حال افزایش است، در همین راستا این مقاله پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان انجام شده است.

روش: جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران تشکیل داده که به صورت در دسترس انتخاب شدند و 642 دانشجو در این پژوهش شرکت داشته‌ که 68% آن‌ها پسر و 32% نیز دختر بودند. همچنین برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک و برا ی سنجش اعتیاد به سیگار نیز از پرسشنامه اعتیاد به سیگار فاگستروم استفاده شده است و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS_27 انجام گرفته است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان رابطه‌ ای معنادار وجود دارد، بدین معنا که دانشجویانی که به سیگار اعتیاد داشتند، نسبت به دانشجویانی که اعتیاد به سیگار نداشتند به میزان بیشتری افسرده بودند. این رابطه با در نظر گرفتن عوامل کنترلی مانند جنسیت و سن نیز همچنان حاکم بوده است.

نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اعتیاد به سیگار می‌تواند یک عامل خطر برای افسردگی در دانشجویان باشد و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی در این راستا می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، علاوه بر این برای فهم دقیق تر این رابطه، به تحقیقات بیشتری با نمونه‌های بزرگتر و استفاده از روش‌های متنوع ‌تر و دقیق‌تر نیاز است.

کلمات کلیدی: اعتیاد به سیگار، افسردگی، دانشجویان

ارجاع به مقاله
[1]
ایمانی س., رضوانی ن., کچوییان م., و کمانی م., “پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان”, Tavan, ج 2, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 338