بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

  • مهدی دبیری 1
  • 1 روانشناس
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

 

  1. [1]مهدی دبیری، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، مدیرمركز اختلالات ویژه یادگیری خوی، آ.غ، ایران

ایمیلroshdbavar.center@gmail.com  :

2.فرزانهسارخانلو، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران

ایمیل:  Farzaneh.sarkhanlou@gmail.com

 

زمینه و هدف: شادکامی، خوشحالی، خرسندی و خشنودی کلماتی هستند که از نقطه نظر ادبی، تقریباً دارای بار معنایی مشترکی  می باشند، اما از دیدگاه روان شناختی هر کدام پیام متفاوتی را ارائه می دهند. درهر جامعه ای ،قسمتی از برنامه ریزی  برای داشتن آینده ای مطلوب و کارآ در آموزش و پرورش آن جامعه صورت می پذیرد .جایی که جوانه های امید و نشاط هر جامعه ای در آن رشد می نماید و بدون تردید اگر دانش آموزان که سرشار از نیرو و ظرفیت های بکر هستند از سلامت روان و نشاط و طراوت فکری و جسمی برخوردار باشند ،نقش تعیین کننده ای درتعیین سرنوشت آینده ی جامعه خود دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود.

                                           

روش: به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسربه تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1399- 140 بود  که تعداد 283 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد؛ احساس پیوستگی آنتونوسکی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت. در سطح آمار استنباطي از آزمون­ همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است.

یافته‌ها: بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی می­کند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترل­پذیری به صورت مثبت قوی­ترین پیش­بینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیش­بینی کننده شادکامی می­باشد.

نتیجه گیری: همچنین نتایج پؤوهش نشان داد که احساس پیوستگی پیش بینی کننده قوی­تری نسبت به نارسایی هیجانی برای شادکامی است و بطور کلی احساس پیوستگی بالا باعث شادی افراد می­شود.

 کلمات کليدي: احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی، شادکامی

 

[1] *- نويسنده مسئول: مهدی دبیری، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مدیر مرکز اختلالات یادگیری/ کلینیک رشد باور، 04436463022، 09141642620

کلمات کلیدی: احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی، شادکامی

ارجاع به مقاله
[1]
دبیری م., “بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 325