مقایسه سبکهای یادگیری و هوش های چندگانه دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری

  • فرزانه سارخانلو 1
  • 1 روانشناس
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

 

زمینه و هدف:. هدف پژوهش حاضر مقايسه‌ي سبكهاي يادگيري و هوش چندگانه دانش آموزان عادی و ناتوان يادگيري بود.عوامل مؤثر بر يادگيري دانش‌آموزان بسيار گسترده ميباشند، شناسايي اين عوامل و رفع مشكلات و نارساييهايي در سيستم آموزشي بسيار مهم است يكي از اين عوامل سبك يادگيري دانش‌آموز است كه  ميتواند بر جريان يادگيري تأثير داشته باشد.

روش: جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل كليه دانش‌آموزان دختر و پسر عادي و ناتواني يادگيري دوره ابتدایی شهر خوی در سال تحصيلي 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش به حجم 80 نفر (شامل 40 دانش‌آموزان عادي و 40 دانش‌آموزان ناتوان در يادگيري) بودند كه به صورت نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي انتخاب شدند، براي جمع آوري داده‌ها از آزمون هوش ريون، پرسش نامه سبكهاي يادگيري كلب و ، پرسش نامه هوشهاي گاردنر استفاده شد. روش تحقيق از نوع علي- مقايسه‌اي بوده و براي تجزيه و تحليل داده از تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) استفاده شده است.

یافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري در سبكهاي يادگيري در تمامي زير مقياسها بين دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان داد كه دانش‌آموزان ناتوان در يادگيري از لحاظ هوش چندگانه و همچنين نحوه‌ي يادگيري با دانش‌آموزان عادي  متفاوت‌اند.

نتیجه گیری:توجه به اين تفاوتها و نحوه‌ي تدريسي كه با سبك يادگيري دانش‌آموزان و همچنين هوش چندگانه آنان هماهنگ باشد باعث ميشود كه اين گروه از دانش‌آموزان مطالب درسي را بهتر بي‌اموزند و از خود و يادگيريشان احساس رضايت كنند كه اين خود موجب تشكيل يك خودپنداره‌ي مثبت در دانش‌آموزان ناتوان يادگيري و به تبع آن عملكرد مثبت آنان خواهد شد.

کلمات کلیدی: سبکهای یادگیری ، هوش های چندگانه ، ناتوانی یادگیری

ارجاع به مقاله
[1]
سارخانلو ف., “مقایسه سبکهای یادگیری و هوش های چندگانه دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 161