ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان

  • حبیبه ستودن حق 1
  • 1 مرکز بهداشت تبریز
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

سوء رفتار با سالمندان پدیده ای است که با افزایش سریع تعداد سالمندان،  بیشتر آشکار گردیده است. و با پیامدهای اثر گذار بر سلامت ذهنی و روانی قربانیان همراه است  . هدف ازمطالعه حاضر بررسی سیستماتیک شیوع سالمند آزاری و الگوهای مرتبط در جمعیت سالمند ایران و سایر کشورهای جهان می باشد . مطالعه حاضر با انجام یک بررسی سیستماتیک از مطالعه گزارشات سازمان بهداشت جهانی  و وبگاههای علمی و نیز پژوهشهای مرتبطبا پدیده سالمندآزاری که در چند سال اخیر در برخی از کشورهای جهان ازجمله ایران صورت گرفته و در مجلات وابسته به  پاب مد و سایر مجلات معتبر منتشر شده انجام شد. یافته ها:  میزان شیوع سالمند آزاری از  7/1 درصد در مکزیک تا 80 درصد در شهر کاشان متغیر است با وجود اینکه پدیده سالمند آزاری در تمام کشورهای دنیا وجود دارد اما مقایسه نتایج مطالعات انجام گرفته نشان می دهد این پدیده در کشور ما از فراوانی بیشتری برخوردار است. 90 درصد موارد سوء رفتار نسبت به سالمندان به طور عمده در منازل رخ می دهد. سوء رفتار روانی و غفلت بیشترین و سوء رفتار جسمی و جنسی کمترین میزان شیوع را به خود اختصاص می دهد   تیجه گیری: سالمندان انواع مختلف سوء رفتار خصوصاٌ سوء رفتار روانشناختی و  غفلت را بيشتر تجربه مي كنند و این در حالی است که خود سالمندان موارد  سالمند آزاری های مواجه شده  را بعنوان مصادیق سالمند آزاری تلقی نمی کنند.  

 

کلمات کلیدی: سالمند . سالمند آزاری . مسامحه

ارجاع به مقاله
[1]
ستودن حق ح., “ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 255