اثر روان‌درمانگری هستی‌نگرانه بر نیرومندی «من»، معنا در زندگی و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه (با استفاده از حکایات مولانا)

  • حوریه ذوقی 1
  • بهمن بهمنی 2
  • مسعود جان بزرگی 3
  • زهرا قزوینی 4
  • 1 دانشجو
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی اثر روان‌درمانگری هستی‌نگرانه با استفاده از حکایات مولانا بر نیرومندی «من»، معنا در زندگی و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد..

روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی)طرح پیش‌آزمون پس‌‌‌آزمون با گروه کنترل(تعداد 42 نفر از زنان مبتلا به سرطان به روش نمونه‌گیری در دسترس، پس از ارزیابی اولیه انتخاب و در دو گروه 24 نفری کنترل و آزمایش به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. پس‌ازآن، همه آزمودنی‌ها به‌وسیله ابزار پژوهشی پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی «من» و اضطراب مرگ مورد آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش طی 24 جلسه) 4ساعته (در روان‌درمانگری هستی‌نگرانه با استفاده از حکایات مولانا به شیوه گروهی شرکت کردند و این در حالی بود که گروه کنترل هیچ‌گونه درمان روان‌شناختی دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه بار دیگر مورد آزمون قرار گرفتند و مجدداً پس از یک ماه، دوره پیگیری آزمون‌ها اجرا شد. پس از گردآوری پرسشنامه‌ها، داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و به‌وسیله نسخه نوزدهم نرم افزار آماری spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که روان‌درمانگری هستی‌نگرانه با استفاده از حکایات مولانا در افزایش نیرومندی «من» و کاهش اضطراب مرگ و افزایش معنا در زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مؤثر بوده است و تا زمان پیگیری ادامه داشته است.

نتیجه‌گیری: ازاین رو، پیشنهاد می‌شود در کنار درمان‌های رایج پزشکی، از مداخلات روان‌شناختی همچون روان‌درمانگری هستی‌نگر، در بیماران مبتلا به سرطان پستان و نیز سایر بیماری‌هایی که زندگی افراد را در طولانی‌مدت درگیر می‌سازد و تهدیدکننده زندگی هست، استفاده گردد .

کلمات کلیدی: روان‌درمانگری هستی‌نگرانه با استفاده از حکایات مولانا، سرطان، نیرومندی «من»، اضطراب مرگ، معنا در زندگی

ارجاع به مقاله
[1]
ذوقی ح., بهمنی ب., جان بزرگی م., و قزوینی ز., “اثر روان‌درمانگری هستی‌نگرانه بر نیرومندی «من»، معنا در زندگی و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه (با استفاده از حکایات مولانا)”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 115