مروری بر درمان های توانبخشی و روان‌شناختی بیماری آلزایمر

  • مهزاد سادات میریان 1
  • الهام فروزنده, دکتر 2
  • 1 دانشگاه ازاد واحد نایین
  • 2 گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد نایین
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-16

چکیده

زمینه و هدف :بیماري آلزایمر یک بیماری پیشرونده مغزي است که باعث از بین رفتن فرایندهاي شناختی می‌شود. فراگير بودن تبعات اين بيماري و عدم برگشت پذيري بسياري از نقايص شناختي متخصصان را بر آن داشته تا به راهكارهاي درماني مختلف ازجمله مداخلات غیردارویی روي آورندکه شامل ترکیبی از رواندرمانی، محیط درمانی، گروه درمانی، اجراي برنامه هاي تحریکی براي بهبود اختلال شناختی بیماران است.به دلیل پراکنده وقطعی نبودن درمان های موجود هدف ازمطالعه‌ی مروری حاضر این است که بر اساس پژوهش ‌های بالینی انجام شده تاثیر درمان ‌های مختلف بر عملکرد شناختی وتوانبخشی حافظه افراد مبتلا به آلزایمر ودمانس خفیف  را مورد بررسی قرار دهد.

روش : با جستجو در بانک‌های اطلاعاتی Scopus , Science Direct ,PubMed , Google Scholar SIDو با استفاده از کلمات کلیدی دمانس، توانبخشی آلزایمر، درمان ‌‌‌های روان‌شناختیآلزایمر و درمان شناختی-رفتاری  جستجوی مقالات انجام  شد . ازتعداد منابع به دست آمده 37 مقاله خارجی وداخلی انتخاب شد ومورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها:پژوهش های انجام شده در حوزه های درمانی مختلف ازجمله توانبخشی شناختی و بازتوانی شناختی رایانه ای ،درمان تحریک شناختی ،درمان رفتاری- شناختی  واثربخشی موسیقی درمانی گروهی همچنین مرورخاطرات  وتبیین ویژگی‌های محیط بیمار و درنهایت تاثیرفعالیت های بدنی بر بازگشت حافظه جمع آوری گردید.

نتیجه گیری : مرور مطالعات انجام شده نشان داد که توانبخشی با برنامه و منظم و مداخلات شناختی- رفتاری و تحریک شناختی می تواند در بهبود شناخت های افراد مبتلا به آلزایمر و دمانس خفیف موثر باشد .همچنین موسیقی درمانی ،گروه درمانی و مرور خاطرات مخصوصا به صورت خاطره گویی گروهی می تواند در بهبود حافظه‌ی افراد آلزایمری کمک کننده باشد وعلاوه براین درمان‌ها،از تاثیر ورزش بر پیشگیری بیماری و ویژگی‌های محیطی بر جلوگیری از پیشروی  زوال عقل سالمندان مبتلا نمی توان چشم پوشی کرد و انتظار می رود این عوامل کیفیت زندگی فردی و اجتماعی آنان را ارتقا دهد.

کلمات کلیدی : توانبخشی آلزایمر، درمان های روان شناختی آلزایمر ،دمانس

کلمات کلیدی: توانبخشی آلزایمر، درمان های روان شناختی آلزایمر

ارجاع به مقاله
[1]
میریان م. س. و فروزنده ا., “مروری بر درمان های توانبخشی و روان‌شناختی بیماری آلزایمر”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 443