الف اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری بر خودنظم جویی هیجانی مادران و خودکارآمدی فرزندان

  • سیده مرضیه اسداللهی 1
  • 1 فرهنگی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-16

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خود نظم جویی هیجانی مادران و خودکارآمدی دانش آموزان دختر دارای ناتوانی یادگیری ویژه می باشد. جهت این امر، از تعداد 60 دانش آموز در حال تحصیل در دوره دوم ابتدایی دبستان دخترانه شهید پاکدامن در شهر تهران به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو دسته مساوی آزمون و گواه دسته بندی شدند. سپس از مادران هر دو گروه خواسته شد تا به پرسشنامه استاندارد خود نظم جویی هیجانی گرانفسکی (۲۰۰۱) پاسخ دهند و همچنین از کودکان آن ها نیز خواسته شد تا به پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شرر (1982) پاسخ دهند و سپس بسته هوش معنوی کابات-زین (1992) به مادران گروه آزمون طی 8 جلسه آموزش داده شد و پس از اتمام جلسات، مجدداً از هر دو گروه درخواست شد تا به پرسشنامه ها پاسخ دهند. در نهایت پرسشنامه ها جمع آوری شد و داده ها با استفاده از آزمون آماری تحليل واريانس چند متغيري، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمره خود نظم جویی هیجانی مادران مورد بررسی در پیش از آموزش ذهن آگاهی 46/91 بوده که بعد از دریافت آموزش به 23/123 ارتقاء یافته است، همچنین میانگین نمره خودکارآمدی افراد مورد بررسی در پیش و پس از آموزش ذهن آگاهی، به ترتیب 53/46 و 13/46 بود. علاوه بر این، سطح معناداری نشان داد که میان نمرات خود نظم جویی هیجانی مادران، قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری وجود داشت اما نمره خودکارآمدی دانش آموزان قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری را نشان نداد. بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی توانسته است باعث افزایش خود نظم جویی هیجانی مادران دارای فرزندان با اختلالات یادگیری ویژه شود؛ اما تأثیر معنی داری بر خودکارآمدی فرزندان آن ها نداشته است.

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: ذهن اگاهي، خود نظم جویی هیجانی، خودکارآمدی، اختلالات ویژه یادگیری

ارجاع به مقاله
[1]
اسداللهی س. م., “الف اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری بر خودنظم جویی هیجانی مادران و خودکارآمدی فرزندان”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 26