بررسی شیوع و فاکتورهای زمینه ساز ناهنجاری های ناشی از ایمبالانس های عضلانی در ستون فقرات "مروری نظام مند بر مطالعات گذشته"

  • بهنام شهبازی 1
  • 1 دانشگاه بوعلی سینا همدان
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: ستون فقرات بدلیل فاکتورهای بی ثباتی، الگوهای حرکتی نامناسب، عدم تعادل عضلانی و وجود پاتولوژی در فعالیت های روزمره درد و ناهنجاری را در این بخش از سیستم اسکلتی عضلانی به وجود می آورد که موجب وارد شدن نیروهای بیش از حد در وضعیت های استاتیک و دینامیک می شود. هدف از انجام این مطالعه مرور نظام مند مقالات چاپ شده درباره شیوع و علل ناهنجاری های ساختاری ستون فقرات ناشی از ایمبالانس عضلانی می باشد.

Google scholar, ScienceDirect, PubMedروش تحقیق: جستجو در بانک های اطلاعاتی  

و ویکی پدیا به زبان انگلیسی با استفاده از کلید واژه ناهنجاری ستون فقرات، عدم تعادل عضلانی، شیوع، فاکتور زمینه ساز، اپیدمیولوژی از سال 2003 تا 2021 انجام گرفت. به منظور یافتن مطالعات انجام شده در ایران نیز از مقالات چاپ شده در مجلات بیومکانیک ورزشی، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، فصلنامه طب توانبخشی، فصلنامه پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی در سال های اشاره شده مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: در کل 17 مقاله که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند. تفاوت های موجود میان مقالات از نظر تعداد، نوع نمونه ها، ناحیه ستون فقرات و شاخص های مورد بررسی می باشد. 7 مقاله از پرسشنامه و معاینه بالینی، 2 مقاله از رادیوگراف ساده و فتوگرامتری، 7 مقاله مروری سیستماتیک و در 1 مقاله هم از الکترومیوگرافی مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع شیوع کلی ناهنجاری های ستون فقرات در مردان با عارضه کیفوز (83%) و در زنان مربوط به عارضه شانه نابرابر (76%) می باشد.

نتیجه گیری: بررسی مطالعات نشان داد که ناهنجاری های ستون فقرات در جوامع مختلف شیوع نسبتا بالایی دارد که بیشتر ناهنجاری ها ناشی از الگوهای حرکتی نامناسب در محل کار و وجود پاتولوژی حاد و مزمن است و همچنین بدلیل وظایف متفاوت عضلات اندام فوقانی موجب تغییراتی در عملکرد، آتروفی، سفتی و مهار می شود که یک دیسفانکشن عضلانی به وجود می آید و به مرور زمان این تغییرات اختلالات پاسچرال را موجب می گردد.

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: ناهنجاری ستون فقرات، عدم تعادل عضلانی، شیوع، فاکتور زمینه ساز، اپیدمیولوژی

ارجاع به مقاله
[1]
شهبازی ب., “بررسی شیوع و فاکتورهای زمینه ساز ناهنجاری های ناشی از ایمبالانس های عضلانی در ستون فقرات "مروری نظام مند بر مطالعات گذشته"”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 143