افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان طلاق

  • الهام درامامی 1
  • 1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 1 شماره 1 (1400)
چاپ شده: 2021-07-15

چکیده

زمینه و هدف: امروز نوجوانان که در خانواده های طلاق زندگی می کنند نسبت به نوجوانانی که در خانواده عادی(دارای پدر و مادر و بدون طلاق)  زندگی می کنند، استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می کنند که این میزان اضطراب و استرس ممکن است بر سازگاری اجتماعی آنها و برخورد با همسالان تاثیر بگذارد. لذا هدف از این پژوهش بررسی نظرات خبرگان در زمینه های علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی در زمینه عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی نوجوانان طلاق است

روش: روش تحقیق پژوهش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خبره گان در زمینه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فضای مجازی و صفحات مربوط به گروه جامعه ، 120 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به سوالات پژوهش که به صورت پرسشنامه محقق ساخته بود و شامل 120 سوال بود، پاسخ دادند. برای کشف عوامل اصلی از تحلیل عامل اکتشافی و نرم افزار Spss؛ سپس برای تحلیل میزان تاثیر هرکدام از عوامل کشف شده از نرم افزار Smart pls بهره گرفته شد.

یافته‌ها:یافته ها نشان داد که سرمایه های روانشناختی و سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را در میزان سازگاری نوجوانان طلاق دارد.

 نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که سرمایه ای روانشناختی و اجتماعی منابع بزرگی برای سازگاری افراد به خصوص نوجوانان طلاق که در سن رشد هستند  و استرس بیشتری نسبت به نوجوانان عادکی کسب می کنند محسوب می شود.

کلمات کلیدی: ‏سرمایه اجتماعی، نوجوانان طلاق، سرمایه روانشناختی، سازگاری اجتماعی

ارجاع به مقاله
[1]
درامامی ا., “افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان طلاق”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.

  • دفعات مشاهده مقاله: 267