چاپ مقالات برتر همایش در مجله علمی پژوهشی آرشیو توانبخشی

2023-09-29

طبق تصمیم شورای سیاست گذاری کنگره مقالات برتر ارسالی در دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران در مجله علمی پژوهشی آرشیون توانبخشی به چاپ خواهد رسید

43e3a6c1-a229-4bd8-a9ee-bbc04bd563f1.jpg