تمدید مهلت ارسال مقالات و زمان برگزاری همایش

2023-06-05

بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کننده گان می رسانند که مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 مرداد ماه تمدید زمان برگزاری کنگره به بیست و سوم و بیست و چهارم آبان 1402 تغییر پیدا کرد